Podmínky

Podmínky zpracování osobních údajů

Objednatel bere na vědomí, že firma Martin Molčan se sídlem Spojovací 92, Trhový Štěpánov, 257 63 IČ: 03679284 dále jen zhotovitel jakožto správce zpracovává manuálně v listinné podobě v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů a po dobu trvání vzájemně uzavřené smlouvy o dílo, resp. i po jejím skončení po dobu nezbytnou pro vypořádání vzájemných práv a povinností, osobní údaje v rozsahu uvedeném v záhlaví případné uzavírané smlouvy o dílo na základě a za účelem plnění této smlouvy. Zhotovitel může osobní údaje předávat orgánům veřejné moci v nezbytném rozsahu. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné smlouvu o dílo uzavřít. Zhotovitel tímto objednatele informuje, že má právo na přístup k osobním údajům a právo na přenositelnost údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že zhotovitel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat zhotovitele o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Objednatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.